Hankkeet

Haapaveden kaupungin toimet

Tutustu Haapaveden kaupungin vesistöihin liittyvään toimintaan kaupungin www-sivuilla Vesistöt.


Päättyneet ja jatketut hankkeet

 

Suunnitteluhanke koskien maa-ja metsätaloudesta vesistöihin tulevan kuormituksen vähentämistä ( jatkettu vuodelle 2024 )

Pyhäjoen vesistö ry:n ensimmäinen vesistönkunnostushanke alkaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä 22.2.2023. Suunnitteluhanke koskee maatalouden ja metsätalouden vesistöihin aiheuttaman kuormituksen vähentämistä. Suunnittelutyöt alkavat Pyhäjoen ja Merijärven kunnan alueelta. Hanke on rahoituksen salliessa useampivuotinen ja suunnittelutöiden valmistuttua siirtyy latvavesistöille päin aina Pyhäjärvelle saakka. Toimenpiteiden suunnittelut liittyvät Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2022–2027.

Hankkeeseen sisältyy yleissuunnitelmien laadinta ja rakennussuunnitelmien laadinta koskien Pyhäjokeen ja sen sivujokiin, järviin sekä pelloilta ja metsistä tuleviin valtaojiin rakennettavista kaksitasouomista, pohjapatoketjuista, pintavalutuskentistä ja kosteikoista sekä muista vastaavista vesistönkunnostustoimenpiteistä. Toimenpiteiden määrittelyvaiheessa kuullaan toiminta-alueen maanomistajia, vesialueiden omistajia ja osakaskuntia. Yhtenä tavoitteena on, että maanomistajat toteuttavat suunnitellut työt itsenäisesti osana normaaleja maanparannustöitä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avustuksen osuus on 69 %. Omarahoitusosuus tulee Pyhäjoen vesistö ry:n perustajajäseniltä Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapavesi, Oulainen, Merijärvi ja Pyhäjoki.

 

Suunnitelman laadinta vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi ja kalaston elinmahdollisuuksien parantamiseksi Pyhäjoessa ( jatkuu 2024 )

Suunnitelma- ja kartoitustyö alkaa vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi ja kalaston ja ravuston elinmahdollisuuksien parantamiseksi Pyhäjoessa.

Hankeen tavoitteena on selvittää vaelluskalojen nousu Pyhäjokeen nykytilanteessa, selvittää nykyisten kalateiden ja nousuluiskien toimivuus, määritellä toimenpiteet lohikalaston elinmahdollisuuksien parantamiseksi ja nousun mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään jokiravun nykytila ja määritetään toimenpiteitä jokiravun elinmahdollisuuksien parantamiseksi. Hanke on kaksivuotinen. Rahoituksen mahdollistaa Vattenfall Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen vesistö ry.

 

Ekologiselta tilaltaan huonossa ja välttävässä kunnossa olevia vesistöjä kuormittavien tekijöiden selvitys ja kunnostustoimenpiteiden määrittely       ( päättynyt 2023 ) 

Hanke selvittää ja määrittelee kunnostustoimenpiteitä Pyhäjoen vesistön alueella, jossa useiden valuma-alueiden vesistöt ovat ekologiselta tilaltaan huonossa ja välttävässä kunnossa, ja joiden tilan parantaminen on tarpeen EU-direktiivin vuoden 2027 tavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeessa keskitytään kohteisiin, joilla saadaan aikaan vaikuttavimmat tulokset tavoitteen saavuttamiseksi. Selvitystyön aikana määritellään tulevien kohdealueiden toimenpideluettelo, joka sisältää vaikuttavuus- ja kustannusarviot.

Vesistökohteet

1. Komujärvi ja Komujoki                                                             Pyhäjärvi
2. Kärsämäenjoki ja Vuohtojoki                                                    Kärsämäki
3. Piipsanoja, Vihanninjoki ja Piipsjärvi                                        Haapavesi, Oulainen, Raahe 
4. Pirnesjärvi ja Pirnesoja                                                             Haapavesi, Oulainen
5. Mäyränjärvi ja Mäyränoja                                                         Haapavesi, Oulainen
6. Tähjänjoki, Toholanoja ja Talusoja                                          Alavieska, Merijärvi, Pyhäjoki

Hankeen rahoitusosuudet jakaantuvat seuraavasti. Vattenfall Oy 20 %, Pyhäjoen vesistö ry 30 % ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus maksimissaan 50 %. 

 

Iso-Vatjusjärven nuottaus ( päättynyt 2023 ) 

Pyhäjoen vesistö ry on mukana Iso-Vatjusjärven nuottauksessa, joka rahoitetaan Haapaveden kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vattenfall Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on vuonna 2023 poistaa järvestä särkikaloja noin 12 000 kg. Vähempiarvoisen kalan poistolla tavoitellaan järven ekologisen tilan, muiden kalalajien lisääntymismahdollisuuksien ja järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumista. Tehtävillä toimenpiteillä on parantava vaikutus myös alapuolisen Haapajärven ekologiseen tilaan. Hanke kilpailutetaan nuottakalastajien kesken. Nuottauksen toteutusaika on syyskuu.

 

Haapajärven ekologisen tilan tutkiminen ja parantaminen, kunnostusosio, vuosi 2023 ( päättynyt 2023) 

Vesikasvillisuuden poisto toteutetaan Haapaveden kaupungin omana työnä juhannuksen ja syyskuun puolenvälin välisenä aikana. Niitto tapahtuu leikkuulaitteella varustetulla moottoriveneellä, niitetyn vesikasvillisuusmassan siirto nostoalueelle rantaan tapahtuu työntölaitteella varustetulla moottoriveneellä, nosto traktorin peräkärryyn kahmarilla varustetulla nostolaitteella, vesikasvillisuusmassan siirto traktorilla noin 50–100 metrin etäisyydelle ranta-alueesta sekä osin kuivaneen vesiheinämassan levittäminen traktorin etulevyllä.

Mustikkaojan kosteikkojen ja Pajulanojan laskeutusaltaan siistiminen toteutetaan kaivinkoneella kesällä 2023 kuivaan aikaan, altaita laajennetaan rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa vastaamaan paremmin tehtyä suunnitelmaa.

Hanke on ollut useampi vuotinen ja vuosi 2023 on kunnostusosion viimeinen vuosi. Hanketta ovat rahoittaneet: Kaanteleen Voima Oy, Puhuri Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Piipsan Tuulivoima Oy, Haapajärven yhteisen vesialueen osakaskunta ja Haapaveden kaupunki. Lisäksi hankkeeseen on saatu talkootyötä.